Thursday, August 2, 2012

----- ।। मधुर-मंदिर ।। -----

                                   ----- ।। मधुर मन्दिर ।। -----

                               सन सन सीतल सरल  समीरा । सरस सुखरासि सवन सरीरा ।।
                               सकल सुखराति सुघर सुगराई । सुगंध सुखरास सइ  सुघराई ।।

                               प्रित परंजन  परछन  पर छाइ । परस  परसपर  पुरय  पुरवाइ ।।
                               प्रगट  प्रकम्पन  प्रखर  प्रघोषा । प्रघन प्रघुरन प्रघट  घट घोषा ।।

                               प्रगम  प्रगेतन  प्रगमन   प्रागा । फुर फुर फेरन फगुवन फागा ।।
                               बुंद   बुंद   बन   बन   बतरौहाँ । बोर  बयन  बोवन  बल  बोहाँ ।।

                               बिकस बिखर बगर  बारे बिघा । बीत बन बिथुरित बदरा बिधा ।।
                               बाँध  बाँध  बध  बंधन   बांधा । फुदक फुदक फंद फुदन फांदा ।। 

                               बाँध बाँध बन बैतरनी  बुंद  बुंद  बदी बेद ।
                           बिथुर बिथुर बदरीया बिंध बिंध बधी बेध ।। 

  
                       SATURDAY, AUG 04 2012                   

                    वेस   वासिक  वासन  वस वासे । रास  रासिक  रासी  रस   रासे ।।
                              विस  विस   विसरे  वेस विसारे । सुवस  सुवसंतक  सवनु   सारे ।।

                             चिर चराचर  चित  चित चितेरा । छरक  छरक  छर  छीरन  छेरा ।।
                             जातजतन जो जित जित जोता । नीर   नीरज   नयन  नतनौता ।।

                            झौंर  झौंर   झर   झौंरा      झोंका । झार  झरक   झर्झरिक झरोका ।।
                            झूल  झूल  झल झलमल झिलाइ । झर  झर  झार  झिल्लीन झाइ ।।

                            झनक झनक  झनझन झनकारा । झमक झमक झम झारन झारा।।     
                            निरुद्ध  निरुपम  निरत  नर नारी । थल तल दल निलयन धनधारी।।


                            बास बास बिस बासुकी बिसरे बिसरे बेस ।
                       बसन बसन बसान्धना बैस बसेरा बिसेस ।।     


                     बिधि बिधूती बिधु बिधा बिधाना । बरहन  बाहन  बहनु बेवाना ।।
                         बिथि बिद्युत बितत   बिध बाना  । बिदर बिदरव बादर बिताना ।।

                        बरन    बिरवान   बेरिन बरुनाऊ । बोर   बोर   बहुसस     बरसाऊ ।।
                        बृहत   बहुक   बिहरन  बिहराना । बिहस बिहस बहुलिक बहुराना ।।

                        तूल मूल   फुल    प्रफुलन फूला  । खर खरकर खोलन खोlलि खुला ।।
                        आखर सीकर   नीकर   निकारा  । कर  कर    कोरित  कोरन कारा ।।

                        गरुवन  गलन   गहन गय गोरा  । घेर  घिर   घिरनी   घिरन  घोरा ।।
                        घुम घुम  घाम घामनिधि  घाना । गनक  गणमन  गुन  गुन गाना ।।


                   गिरिक गिरि गिरिजा गिरिराज गरव गिर गुरुशिखर ।
                        गरज    गय     गरावन   गीर   गीर   गिरा   गूरुवर ।। 


                  SUNDAY, AUG 05, 2012                                                       

                         उसस    उसकन   उसांस  उसारा । उसित  उलसित उत उसत उतारा ।।
                         तेज   तज   तेजस  तीछन  तोइ । धवर    धुरवा     धर  धरणी  धोइ ।।
                       
                         सुदय     सुयोदय  सुधि  संधाना । धेन  धनु   धानक  धुंधरित  धाना ।। 
                         निरझर  निरझर   नीर   निहोरा । जिय  जराजर  जव   जल   जोरा ।।
                          
                         टसक   टसक    टहरे    टहनीया । तर   तरुवर    तरपर  तरपरिया ।।
                         तट   तंटक  तत  तरनिन  तारा । तरन   तरन   तर    पार   उतारा ।।
  
                         डहर   डहर  डांग    डांगर   डाका ।  डीन  डिंब  डिंबक   डाभक  डाभा ।।
                         डगर  डगर  डग     डगमग   डेरा । ढरक   ढरक   ढर   ढरनिन   ढेरा ।।

                         
                        घर घर घरघर घर्घरिक घरी घरी घरियार ।
                    घोर घोर घिर घिरनीका घहर घहर घिरनार ।।  


                     MONDAY, AUG 06, 2012                                                   

                           पिछल  पिछल  पिछौरी  पछुराउ । पिछु  पिछु  पिछौहिं  पाइल  पाउ ।।
                           पूरन   पुसपन   पयन     परनाइ । पद  पद्द  पथ  परतस    परिदायी ।।

                           कस   कासायक   कोरन     कारे । काय   कलप   गरु   गोरन    गारे ।।
                           तरि  धरि   नरी   दरी   थरकौहाँ । सरिक  सरोटक  सरित   सरसौहाँ ।।

                           चरन  धरन  तर सुबरन  प्रतिमा । धरन   धवन   धनु  धीमा  धीमा ।।
                           सीकर सिअर सुमन सरिस सौहाँ । सरि     सरवर  सरीर     सम्मोहा ।।

                           छबिरूप  निधि नीरमुकुर   छाई  । सिस  ससी  पद  पदम्    परछाई ।।
                           मंजीर    मंजर   मज्जन   मांझा । छन छन छलकन छाजित छाजा ।।
                           
                           
       
                      नीर निरमल नीर वसन नीरज निरंजन अंग ।
                      नीरन  निराली  निरलस  निरे नियरे निरंग ।।  


                         TUESDAY, AUG 07, 2012                                              

                    कलि   कलिमल   कालिंदी   कोरा । खल खल खलमल  खेलन  खोरा ।।
                           केलि  कल  कोमल  कुंतल   काले । जलज  जलमय  जल  जलव्याले ।।

                           गहर  गहर   गह    गहरर     गारे । घाट    घाट    घट   घाटिक   घारे ।।
                           प्रघर  प्रखुर  पक्ष    पंक    पगाना । प्रदन  प्रतिधन  प्रथन प्रधि पाना ।।

                           तीर  तरन   तरि   तरत   तरियाइ । तरि  तरि  तर  तर तरुनी तिराइ ।।
                           तरी     तरियाए   तरिकन     तीरे । तर   तरुनी   तरी    तरुवर   तीरे ।।

                           भिज भिज भाजन भुजबल भांजा । मलि मल मालिन मलिनत मांझा ।।  
                           निचोल निचोलक  निज  निझोरा । निखर   निकर  निर  नीर निचोरा ।।
               
                           रचत   रजत   रत   रूप रजनीसा । चारु   चरन    तन   सुन्दर   सीसा ।।
                           झर     झर    झ्ररन सीकर सुधारे । तर     तरन   बरन   बसन   सँवारे ।।   

                           लट    लट     ललाट   लावन्यी लाट  लीन लौ लवंकना  ।
                           अरुष लोकन आलोक लोचन अलक अलिक अवसंजना ।।
                           सस्य   श्यामला    यमन   निर्मला  सुमधुर   सुभाषनि ।
                           विहंगावलोकन  विह्रति विहरन  विहसि हस विहासनी ।। (10 अगस्त) 
                                 
                   बास  बास बन्धुर भीनी, भीनी भीनी भींन ।
                   मली मलक मलिका मलय बेला बेला बीन ।।  


                          बुधवार, अगस्त 08, 2012                                                 
                                                                                                                                                                              
                                    घन  गगन  अम्बुज  भवन  भवचाप  भव  भय भवाम्बुधि ।
                                    भव  भरण  भव्य  सुदन  सुस्मित  भरनी  भरे सुन्दर सुधि ।।
                                    तन  मगन  ततक्षण   तडित  नैनन   बैन   बेगि   बहुलहिं ।
                                    तड़  तड़के  तक  तटक  तटिनी  तड़क  तीर  तन  तरौछहिं ।। 

                                    मधुकोष  मधुरित  मधुर  मधुकर  मधुचक्र  माधुर  मधुरई ।
                                    मधुघोश  मधुरन   मधुक मधुधर  मधुर      मधुर  मधुमई ।।
                                    मधुसुदन   नंदन   मदन  मोहन    सोहन   मन    मनोहरा ।
                                    कंसनिसूदन      गोवरधन    राधारमन      नन्द  यशोधरा ।।

                                    कर  वीरन  कीरन  खरकरन   शम्बर   धरणी  धर   धारहिं ।
                                    सरि सागर समर   सीकर   आकर  निकर   भर  भनुसारहिं ।।
                                    कन कनक कंकन    बहु  बसन  बरन  नयन  तेज बिराजइ ।
                                    नत अवन भावन   मन अवनमन भर   लजन लाजा लाजइ ।।
                                    
                                    धर   चरण   तरुनी  तर   तीर   नीर   सुधीत  सर   सरोवरी ।
                                    बहुपुष्ट   पुष्प   पद   पयस     भूयोभूयस    भर  भावों  भरी ।।
                                    ससी   सिस  सीसज पदम   पंकज  कर धवज धर तरंगिनी ।
                                    मल    मलयज  रज      सीपज सज   सहज सुन्दर संगिनी ।।

                                    चारु चरन सिर सूरज चित्रकार चित चितवन चिर ।
                                    धारि धरनि धर   धवज  धवजवान  धवजन  धीर ।। ( बृहस्पत 09)     


                                    गुरूवार, 09 अगस्त, 2012                                               
                               
                                    नउलिन   नलिन   नीर   नहाई । नंदिनी   नदि    नत   नंदि   नाई ।।
                                    नंदिका    नदिनी   नितयहोता । नति नत नवनि नवल जल सोता ।।

                                    कलस कुलीनस कुलीन कुलिका। कुशित कुशप कुश कुवेल कलिका ।।
                                    काकु कम्बुक कस कंसक कासि। कलि    कोलि    कलेवर     कासी ।।
                                    
                                    लख लाल लोयन ललित तन मन सस सिस सुन्दर सुंदरी । 
                                    वन्दना   वादन   वदन    वंदन    मोद   मंदिर       मुंदरी ।।
                                    नदी नद्ध नंदिनी नंदकि वन्दनी नद  निनाद वद वन्दिका ।
                                    नव नील नलिन  नवनिन  नदिन  नन्दिकेश्वराय  नंदिका ।।

                                    रज रूप विन्दु स्वरूप सिन्धु स्वर   सरित सुर   सरस्वती ।
                                    सिद्धि  श्रुतिष्ट   वृद्धि   विशिष्ट    यवन    वर्द्धन   यज्ञपति ।।
                                    यह यजन अगनित यवन योजित यज्ञसंस्तर  यज्ञाशनम ।
                                    पुष्ट  पुष्पित   पुष  पुष्करीत   पुष्प   शकटिक   पुष्कलम ।।    

                                    बूटी  बूटी  बाटिका  बिपुल  बिरंग   बिकास ।
                                    फूल फलक फुर फहरना फुल फलंक आकाश ।।                

            
                                    शुक्रवार 10, अगस्त, 2012                                                        

                                    प्रवतरण पंकन प्रखर प्रकम्पन प्रगल्भ   प्रगस  प्रकाशनम् ।
                                    प्रकृष्ट   इष्ट   उत्कृष्ट   शिष्ट    आकृष्ट    पृष्ट   प्रति  अष्टकम ।।
                                    प्रतिच्छंद    वृन्दन    वेणु वरंडन      चक्रभुज     सुदर्शनम् ।
                                    प्रकीर्ण  प्रकान्ड  प्रकल्पन  काण्ड  प्रकीर प्रकर  प्रकीर्तनम् ।।    

                                    कलियुग  कलिमल कालिंद कोल्लल कल्पकल्कि कल्पना ।
                                    कमल   कमंडल   कमलिनी  कोमल कमलकर कमलक्षना ।।
                                    कोटर  कोटिक  कटक  कोटिश: कठ्न्गर  कडीक कड़ीहारम ।
                                    गोद्भर    गौपिक  गवन   गोपित   गत    गतिक     गोकुलम ।।

                                    किलकिलकबाल   कालियकाल   कंसकतमाल    कान्धाधरे ।
                                    कृष्नी    केशव   कलुष   कुलीनस  कलिंद  कुलंग  कुलम्भरे ।।
                                    गोविन्द   गोपाल   गंडारि   गाल  गंडक    माल    गंगौटिका  ।
                                    घूट घूटन     घाल घुटूरन      घट घटनाल           घटघंटिका  ।।

                                    घनश्याम  गुंजन       मंजरी मुन्जन      रमण संग संधिनी ।
                                    पान्च्जन्यधर      नरकान्तर विक्षर    मंदर मंदिल मंथिनी ।।
                                    गन गवन घवदित   अगन कर्पुरित     गंधित     गंधराजहिं ।
                                    कण कण कनित      रण वर्ण वर्णित        वेणु वीना वादहिं ।। 

                                   घनकाल बाल गोपाल घाल ज्वाल आकाश ।
                                   भाल  माल  नाभीनाल  निकाल  कारावास ।। (11 अगस्त)   

                                    कली कलिकल कलिन्दिनी कृष्ण काल कलकंस ।
                                    वृन्दावनेश     वृन्दनी     वृंदा       वादन       वंश ।।       

     
                                   तपपुंज   मुंज   निकुंजन   काया । अति अनुपम स्वरूप अधिकाया ।।
                                   मनमीत    मदन   मंडल    माथा । गदन   गीत   गद्य   गुंजन  गाथा ।।
                              
                                   कलिंद   कलिक  कीलितन  कारे । कलंकुर    कलश  कलि   कंगारे ।।
                                   नयन निरखि  नद्ध नदिन  नहाए । तन    तन    तान   तरंगा   गाये ।।

                                   गए गगन गूंज कालिंदी कुञ्ज घनश्याम खंड मंडलम ।
                                   चारु  चंचल   जमना जल झल झर्झारिक झंन  झंडनम ।।
                                   धर धौत   धवल   धवजिन   धवनल   धउर्हर   राष्ट्रका  ।
                                   धरण धरंतर  धवज निरंतर    वीरकेसर   षष्ट षष्टिका  ।।(स्वस्तिका)

                                   दो0 = नील  नील  नीलचक्र  कर सुदर्शन  हरिकेसर ।
                                            जन गन मन गुन्जायकर जयहे जय जयंकर ।।
   
                                  सो0  = नील   नील   नीलचक्र   सुदर्शन   कर हरिकेसर ।
                                             जन गन मन गुंजनक  जय हे  जय हे   जयंकर ।।
                                   
                                             वल वल्लव  वल्लकी वली   वली वल्लभा  वल ।
                                             वल वल वलन वलग्न वलयित वलय वल वल ।।


                                   शनिवार, 11 अगस्त, 2012                                                                

                                घनान्धकार    घन  घनाकार   घनसार  घन  घनाश्रयी ।
                                गव  गादिनी  गाल  गिरधर  गोपाल   गदन   गदाग्रजी ।।
                                घन ज्वाल ताल घन मेघमाल घन वल्लिका घनावाही ।
                                भूगोल  डोल    गड्ड्मगोल   भव  भवन्तु  भूकश्यपही ।।    
     
                                 सघन वर्षा काल के घने अन्धकार में जलमयी आकाश 

                                गन जन जमन  गुणन  गुंजन यजन यज यजोत्कलम ।
                                धजोत्कंधर धवन ध्वजंधर ध्वान्ताराती ध्वनात्मकम् ।।
                                सुर सत्त्वमेजय गगन गूंजय वलन वलयित वलाहकम् ।
                                लहर लय लहय  वर्हि वर्हिन वय  रोह  रोहिण  रोहितम् ।। 

                                ब्रजवंशधारी  बांके बिहारी   बलानुज   ब्रजवल्लभम् ।
                                यदुत्तम   यवनारि   हृषिक   भार्हारी    सुब्रम्हवासुदेवम् ।।
                                नरकारि   कंसारि    कृष्ण    मुरारी       हरि गोवर्धनम् ।
                                मधुद्धिट  मोहन   महरेट  मधुसुदन    सुषेन   वेनुर्धरम् ।।

                                अलिप्त  अलिन्दन  अली  अलंकरण अल्प अलेपन अल्पना ।
                                अलय अललालइ अलता अलवाइ अली आलोकन अल्कना ।।
                                मद  मंडन  मंगल    मांडन   मंडल   मल्लक  मल्लयकरण ।
                                अरुण अरुनित अलकवयलित अलिक अलकल अवकलन ।।

                                लोकेश   कंसनिसूदन  गोवर्धन गिरिधर ।
                                माधव सोहन वृन्दवन राधारमण सुन्दर ।।


                                भरत   भंवर   भर   भयन   भुरहारा । भिन्न   भिन्न  भिनु  भिनुसारा ।
                                भर   भर    भीतर    भरत    भुरहरा ।  हर  भरित  हरित   हर हराभरा ।।
   
                               भवन    भुवन्यु   भगवन   भवांबुधि । भरे   भय   भुवन  भरे भयंभुती ।
                               भवन    भवन     भुअंग   भव  भोरा । भुरकन   भुन   भुन    भुर्राभौंरा ।।
                               
                               भंडि      भंडिल        भांडिनी     भेरा । भए         भवान    भांडीर  बेरा ।। 

                               भीन   भासमंत    भानु   भासन्त  भरण  भरत भौरिकी ।
                               भूप   भूमल   भूफल   भूपटल   भूमन   भूमि   भौनिकी ।।
                               भय भास भसमंत भूषण भासन्त भारत भर भरभारती ।
                               भुवनदीपक   भावोद्दीपक   भव   भाललोचन   भानुवती ।।                             
                                 
                               भाग  भाग भागवत भोग भोग भगवान ।
                               भक्ष भक्ष भक्ताकांक्ष भक्त भक्त भागवान ।। 
                                        
                               भांड  भांड  भंडरि  भई   भंडारे  भागवान ।  
                               भंगन भंगन भांडपति भोर भये भगवान ।।   

                              भांड   भांड   भंडार भइ     भण्डार  भागवान ।
                              भंडन  भंडरि  भांडपति  भगनंदन  भगवान ।।(12 अगस्त)


                              रविवार, 12 अगस्त, 2012                                                                        

                               सावरे   ललना   झुलत   पलना । किलक  किलकन कलिन्दनि कलना ।।
                              खेर  खिरौना  खल खल  खलना । खोरन  खौरण  खिल   खिल   खिलना ।।

                              गहन  गवचन्दन  गोल  गोराना । गयन        गलन      गोरु     गोहराना ।।
                              खर    करवर   घर गहरर  गारा । घयन     घवदन         घूरुवन     घाना ।।

                              भूमि  भवन भगवन भली भाइ ।  पाल    पाल   पल्ल      पल्लव     पाइ ।।
       
                              सवेश वेशण सवेष सवेष्टन वेश विभूमन विभुषणम् ।
                              वंश वंशीवृत्त वश  वंशीकृत  वर्हिस्  वर्हिन्  वह्निकम ।।
                              राहित्य रहित साहित्य सहित सहिष्णु वर्द्ध वर्द्धनम् ।
                              विश्व  वर्षण विष्णु आकर्षण वार्ष्णे वष्र्मन विष्टभम ।।
                              
                              श्याम शीश(शिशु) शशी शरण(भूषण) आरू चारु चन्द्र चरण ।
                               नर नवीन नलिन नयन नवनील नारायण ।।

   
                              नव   नीलांजन  नीलाम्बुजन्मन  नीर  नीलोत्पलम् ।
                              निर्विराजन नीरज निराजन निरुप रूपम् निरुपणम् ।।
                              रंधन   रंधित   रंभण   रंभित    रंतिरंतृ    रंगांगणम् ।
                              रस   रूप    रंगन   रसिक  रंजन  राग रास रंगारंगम् ।।

                              भरी भरी  विभावरी  भरे  विभोरन भोर ।
                              भारी भारी भारहारी भार भार भरी भोर ।।
                                 
                             रमण रमा रम रमणीम रमा रम रमारमण ।
                             राम  रम  रामेश्वरम  रमण   रम  रामायण ।।      


                             सोमवार, 13 अगस्त, 2012                                                                     

                             द्यौ     द्यौत    द्युतिमन्   द्यौतिरिंगण    द्यौस   द्यौहरी   द्यवनम् ।
                             दृप्त    दिप्तक    दिप्ति      दीपक       दीपवर्ति        दीपान्कुरम् ।।
                             देहलि       दीप      दैव      दैवारिप     देवल     देश     द्वारिका ।
                             द्रव   द्रविणोदस्   द्रव्य   द्रोणकलश   द्रवण   द्रविण द्रोणिका ।।

                             जल    ज्योति   जयत   ज्वाल   ज्वलंत   जयं   जयमंगलम ।
                             जयति   जय   जय  जीर  जलदवय   जवन   ज्योतिमंडलम ।।
                             जगती    जगतम्   जगद्अंतम्   जगद्   जननी   ज्योतिरम् ।
                             जलज जलजल जलांजलि जल  जलक जल जगज्योतिसम् ।।

                             आकाशदीपक    अक्षय्योदक    अक्षुण्ण   अक्षत   अक्षय्यम् ।
                             अगण्य  अगणित  अगति  अगतिक  अग्नि   अग्न्यालयम् ।।
                             पांडर    पिठरक     पुटक   पुटोदक    पुण्यक      पुण्योदयम् ।
                             पुष्ट     पिष्टपम्     पुष्पिन     पुष्करम्    पुष्प    पुष्पास्तरम् ।।

                             श्रीकंठ   कलिकल   कमंड   कमल  कोविद  कंडल  कलिंदनी ।
                             रमणराधिक   यमन   युग्मित  रवन   रसिक  वीण   वादिनी ।।
                             प्रसंग    प्रसंजन   प्रियसंग   प्रयोजन   प्रेम   प्रास  प्रसारिका ।
                             ब्रम्हांड    ब्रम्ह्कुंड    ब्रम्हब्रम्हण     ब्रम्हाणयन   ब्रम्हारिका ।।   

                             मृदुल  मृदुल  मृदु  मृदा  रूप स्पर्शन स्वरूप ।
                             मृदित मृदंगन मृदंगिन स्वरूप सुदर्शन रूप ।।


                             मंगलवार, 14 अगस्त, 2012                                                                      

                             मुकुत  मुकुरंब  मुकुल मुकुलिता । नीरज     नयन     नीर    नलनीता ।।
                             निकर  निकुरंब  निकार  निकाय । निकस  निकेत   निकट  निकेचाय ।।

                             नीर   निकेतन    नीरज   निवासे । निरनिकेतन       नीर      निरवासे ।।
                             निवान निहत नलिन  निस्कासा । नव    निर्युक्त      नवल     निवासा ।।

                             नीर   नीरज     नियरे       न्यारे । निवप    नवीन     निर्वान    निवारे ।।
                             नदी   नदीन     नंदि     नक्तंदिन । नदि   नलिन  दिन  नंदी   नक्तंदीन ।।

                            निखर निकर निघर नाडी निगम । नितत निथर निधि नदि नाडिंधम ।
                            नाचत नौजल नछतनथ निझारी । नाठा      नटई     नाणक       नाड़ी ।।

                            
                           गिरि गिरि गीर गिरिजा गिर सिन्धु समर सूदीर।
                           सवर  समर  सूरजा   सिर   सुमन   समर सूरीर ।।  
                           
                           गिर गिर गीर गिरि गिरिजा सगर समर रणधीर ।
                           सवर  समर  सिर  सूरजा  सर सर समर  समीर ।। (15 अगस्त)

                           
                           बुधवार, 15 अगस्त, 2012                                                                          

                           नव   निर्युक्त   नवल   नियुक्ता । निवान   नियुक्त   नवन   नियोक्ता ।
                           नव   निर्युह नव नवनि  युहनु । नवनिर्वाह    नवि       नवनिर्वहनु ।।

                           नीरजमूल   निर्जल     नीरजा । निर्जर   निर्छल   निर्झल      निर्झा ।
                           नीरुजमूल    नीर       निर्मूला । नीर      निर्मोल   नीर        निर्मला ।।

                           नदी   नंदिन  नति नदन नंदी । नंदि     नदीन    नत    नंदन   नदी ।।
                           नंदकि  नदी  नत  नद  नंदना । नदन    नद      नति   नंदन नदंना ।।

                          नन्द  नदन  नत नदंत नदीन ।  नदन   नदन  नत  नद नद नंदिन ।।
                          नंदिक      नंदिनी   नदी  नंदा ।  नदी      नंद     नदीन          नंदंता ।।


                          कुलि   कुलीन  कुलीनस  कलिंदनंदिनी  कलिंद ।
                          कलि कुलिश कली कलश कलंगकंगनी कलिंग ।।

                         नीर निर्मल निर्माला निर्मली निर्माण ।
                         नीर निर्मल निर्मोला निर्मूला निर्मान ।।


                         गुरूवार, 16 अगस्त, 2012

                         कारय   कायिक   करूआ   काया । कारन     कारयत     करन    कराया ।।
                         करक  कारक  करक   कारयिता । कारी      करिता      कार      कारिता ।।

                        कल    कालीयक   कला    कलाई । काला     कालिय       काली       काई ।।
                        कारक   कारू        कर  कलाकृता । कला     कलाभी     कल    कलाभृता ।।

                        कारू    कारीस          कारुसासिता । कारजकारी      कलस        कसीसा ।।
                        करकर  करस   करसन   करसना । करसी    करसू   करसित    कसना ।।

                        कारकाल       कीलाल      कलंकुरा ।  कलाकार      किलल      कलांकुरा ।।         
                        कलि  किल्ली  कर  कली  कीलना ।  कलिक किलकना कलिका कलना ।। 

                                 
                       कार कल कल कलाकार करर कल कील्लीक ।
                       काल कर कर कराकार कल्लर कर करालिक ।।

                        
                       शुक्रवार, 17 अगस्त, 2012

                       कारय कलाप कार कलापी । कला कलापक कलपिक कापी ।\
                       कल कालपनिक कल्ला कपिला । कलकि किलकन किलन कल किल्ला ।।

                       कला करहंस कल कर काही । करही कनंक करह काहीं ।
                       कन  कनी कनका कनक कनिका । कल्ला कलित कल्लर कलिका ।।
     
                       करीर कारन करी कारनी । करार किरन कर करन करनी ।
                       कीरति कलित कल किलकनिया । करत कीरतित कर किरतनिया ।। 

                       किलक किलकिला कल कल्लोरा । कुलीन कुलीनस  कुलक कोरा ।।  

                       कल्याणकारी    कल्पाकारी    कल्पन     कल्याणकम् ।
                       करण  कीर्ति   करणी   कीर्तित   करणीयम्   कीर्तनम् ।।
                       कार्य  कलाप कला  कलापक  कल्प  कल्पक कल्पिका ।
                       कला कलाकार कलिका किलकार कल्कि कलकूणिका ।। 
                         
                       काष काषाय कषण कष कस कस कासीस कस ।
                       काश कलशी कलशीसुत  कशिका काशी कलश ।।     


                      शनिवार, 18 अगस्त, 2012                                                                       

                       खटकन  खटिकन  खटक  खखेटा । खोखर  खोटन  खट  खट   खेटा ।।
                       खचन  खचाखच   खचन    खौचा । खिल खिल खिलन खौरन खाचा ।।

                       खन  खन  खनकन खन खनकारा । खग   खंघारन    खग   खंखारा ।।
                       खरकर  खंकर  खर   कर   खोका । खरा खरक कर खारियन खोखा ।।

                       गढ़  गढ़  गांठ  गटक  गड  गोड़न  गोढिल  गोढ ।
                       गड गड गठि गठरी गट्ठ गुणन गणन गण गोट ।।

                       गिताति   गीति   गीतक   गीती  गीत गीता  गीतिका ।
                       गवन  गगन  गावन  गहन  गायन  गह   गवतालीका ।।
                       गण गणन गुणिन्य गणनीय गण्य गुण गुणानुवादयम् ।
                       गणित गंणमंत्र गुणित गणतंत्र गणनायक  गुणालयम् ।।

                       गहन  गहन  गगन  गण गगन गहन गुण ज्ञान ।
                       गवन गतागत गति गहन गहन गणन  गुणवान ।।

                       खंज  खंज  खंजनाकृति  खटक  खटक  खतमाल ।
                       खच खच खचन खिंचाकृति खनक खनक खंगाल ।।     
                        
                      
                       सोमवार, 20 अगस्त, 2012                                                                      

                      गगन   गागरी   गरुवन   गगरी । गोलन    गौरी    गवन     गरेरी ।।
                      गगन  गहन  गरजन गगनगिरा । गयन    गवन   गरधन  गंभीरा ।।

                      घनवर  घनकर  रस  रिसय रूपा । गंगधर धार  सार  सिर  स्वरूपा ।।
                      गव     गंगोतर   गय    गंगौटी । गल   गगनोतर    गिर    गंगोत्री ।।

                      कटक  खटक  चटक  गराधिका । अरुण अरुनित अरु आरु अधिका।।
                      घरी   घरी   घिर  घुँघरन   घघरी । घन   घनाकार    घुंघवर   घर्घरी ।।
                     
                       घेर   घुरघर       घेर     घरियाई । घुमर   घमर   घुम घुमरि घुमाई ।।
                       घाट  घाट    घुंडी   घाट  घंटिका । घड़घड़ घट्ट घट्ट घटक घटिका ।।

                    
                       गिरी  गिरी  गीर   गिरिजा  गंगंग   गगनांग ।
                       गिरा गिरा गिर गगनगिरा गगनगिरि गंगांग ।।

                       गगनांगना गगन गिरि   गंगधार गगन गंग ।
                       गगनोत्तर गंगोत्तरी   अंगंग    अंगं       अंग ।।( शिव सुन्दर सत्य-- ब्रम्हा विष्णु महेश ) 

                      गगनापगा गंगागति गगनांगना अंग ।
                      गगनांग     गंगोत्तरी      अंगंगांगांग ।। 

                      गगनांगना   गगनगति  गगन  गगन   गंगाल ।
                      शशि शेखर शिख गिरिपति गंगा गिर गिरिमाल ।।                      मंगलवार, 21 अगस्त, 2012                                                                         

                      कच  कचीची   काच   कचनारी । कच  कच  कचकन  कोच  कचारी ।।
                      कछु  कछोरक  कोचन    कोछा । कचुकन  कछटिक  कचाका कोचा ।।

                      कछनी  काछन  कचक  कछारी । कचार   कछरा   कछु    कछुकारी ।।
                      कछ  कछ  कछार कीचन काची । किन  किन  कंचन   कनक  कांची ।।

                      कठ  कडक  कटक कोण  कढ़ाई । कठु    कठार    काठी    कठिनाई ।।
                      काठ    कठोर   कठरा    कठारा । कटि  कटि  कौटिक  कोटि कटारा ।।

                      कुण्डि   कुंडक   कुण्ड   कुण्डिका । कंठी       कंठिक      कंठकूणिका ।।
                      कंठाकंठा      कंजन         काढ़ा । कंठ        कंठगत        कंठीधारा ।।   


                     चर  चरणार्द्धंम्  चारु  चरणम् चिर चरणारविंदयम् ।
                     चरणस्कंदन   चरण  वंदन  चरणरज  चरणानुगम् ।।
                     चरणाचाष   चरणन्यास   चरणशुश्रूष  चरणोदकम् ।
                     चरणचंदन   चरणकंज   चरणानंद    चरणोदन्यम् ।।

                     कंठ कंठिका कंठमणि कुंडल  कुण्डिका  कुंड ।
                     कटि कटि कंटक कंकणी किंजल कंजन कुंज ।।

                     दृश दृश दृशीक दृष्टिगत दर्पण दर्पण दृष्ट  ।
                     द्रप्स  द्रप्स  दर्शनपथ  दर्शन दर्शन दृश्य  ।।   


                    बुधवार, 22 अगस्त, 2012                                                                            

                     पत पत पद पद पथ पनियाना । पनघट  पनभर पद्ध  पधराना ।।
                     पावन   पावस    पावन   पानी । प्रवन  प्रवेनी  प्रवरसन  पानि ।।

                     पावन  पवनपन   पावन  पावा । पायस पयसपण पवसन पाया ।।
                     पयस पयसचय पयन पियासा । प्रसन  परसन  परस पर पासा ।।
                
                     पथ  पथ  पथरी पथ पथरीला । पनहर  पनभर  पान   पनीला ।।
                     पतत  पतवार  पद  पतिप्राना । पाथ पथिक पथ पनपन  पाना ।।

                    पहन   पोलपय  पोहन   पाया । पो  पय  पो  पव  पोवन   पावा ।।
                    पुरन  पुहुप   पुर   पैर  पुहाना । पुसपन  पुसकर  पोस  पुसाना ।।                
                   
                    पद पदपद्म पद्माकर पद  पद  पद्मांतर ।
                    पद पद पद्मक पद्मकर पद पद पदांतर ।।  
               
                    पद पद  पद्मक  पदोदक  पद  पद  पदमोत्तर ।
                    पद पद पद्मपाणि पदक पत पथ पद्ध पदोतर ।।

                             

                    गुरूवार, 23 अगस्त, 2012                                                                                      

                     बह  बह  बहुत   बहर   बहिराई । पव  पव  पौरक  पवर पयाई ।।

                     बूंद   बूंद   बिथि    बिध   बोया । पौ  बहर   पर  पावन  पौआ ।।                 
                           
                     पुर  पुर  पुरन  पुरइन  पर पुरा । भुर  भुर  भुरहर बहुरी बहुरा ।।
                     पैर   पैर   पर   पुर   पुर  पौरा । भव भय बंधन  बहियन भोरा || 


                     चिर  चित्रीकरण  चरित्रचित्रण  चरितव्य  चरितार्थन्यम् ।
                     चित्रक  चित्रांकन  चित्रीकरण   चित्रलोचन  चित्रोक्तितम् ।।
                     चित चित्रकार चर चरित्रचार  चित्र चित्राक्ष चित्रात्मकम् ।
                     चित चित्रकृत चित्रचित्रित चित्त चित्रकर्मन्य चित्रलेखनम् ।। 

                     पदपंकज   निरजा   नीर   पंकिल   पंकन  पंक ।
                     गिरि गिरि गीर गिरिजा गिर अंगराज अँगांक ।।    


                     शुक्रवार 24 अगस्त, 2012                                                                          

                     बरन   बरन   बरबाहन    बहुसा । बरस  बरस  बर  बिरुवन  बरसा ।।
                     बरन   बरुन   भृंगार  भर  भुजा । मंदर  बर    फर   भांडर    पुजा ।।

                    रित   प्रीत   पूर   पद्मकर   जोरा । बहु  बहुगुन   बहु  बहुतक  भोरा ।।
                    मेल  मेल   मल  मल्लक   माला । भेस   भेस   भर   भासक   भाला ।।

                    पदकमल बिरल जलपिपल बिचहु । बिहुर  मुहर  फुर  सतपुर सिंचहु ।।
                    पुष्प   कार    कर   शेखर   सारा । भू   पूल   फुल   बहुल   मलहारा ।।

                    पदकटक   वदक   पद्ध    पदपंक्ति । प्रियालिंद   अली   पथ   पदग्रंथी ।।
                    प्रेमसूत्र    बध    भुव     भिनसारे । पत    पद     पाणि  पद्म    पधारे ।।   

                    मिल मल्लक  माल्यिक  माल  मसिपथिक  मेलांबुकम् ।
                    मिल  मेलांधु  मिल मल्लकवधु  मेलमिल  मल्लकधूम ।।
                    मिल मेलनंदन मिल मसिप्रसून मिलन मेलक मल्लिका ।
                    प्रेम  प्रसाधन  प्रसक्त  प्रसून  मिलन  मल  मसिपण्यका ।। 
                       


                    भूरि भूरि भरू भूरिता भुरहर  भूषण  भाल ।
                    पुर   पुर पूर्णारुणिता भोर भय भुवन लाल ।।     
          

                    शनिवार 25 अगस्त 2012                                                                           

                   कनक कटक  कड़क काढ़  काठा । कोटिक    कंटक   कोढ    कपाटा ।।
                   कोणार्क   कोण  कूणिक   कुण्डि । कुट कुटप कुटि कटि  कुटज कुंभी ।।

                  कमल   कबंधिन  कुम्भ   कपाला । कर कोष कलश कल  कुलि क्षाला ।।
                  अलिक  अलकतक  अलकनकारा । आलेप     अलिंदन       अलंकारा ।।

                  चौकढ   कड़ी  कोन   कस   कोरा । चौड़चकल   चल    चक  चौकोरा ।।
                  कोर   किवार    करारन     काँचा । खच खचित  खिंच खिंचन खाचा ।।

                 पट    पट   पाटल   पटल   अलारा । पैढ़ी      पाटन       पठ     पैढारा ।।
                 जीवन   जोत   अहि   जलहिजिता । छिन छिन छलक झल जल छींटा ।।   
                 

                 नीर  नील   नवल   नीर   निर्मल  नवल  नलिनी नंदिता ।
                 नयन  सागर  नयना   नागर   नयनु  गागर   निवेदिता ।।
                 नवति नव नत नवीन आगत नवनि नवनीत नव नवविध: ।
                 नम:  नमस्यित नमस्य नमित नमस्य नमस्या नमोनम: ।।
         
                 छंद छंद  छंदोबध्द  श्रीयुत श्रवण  श्लोक ।
                 तेजस तैल दीपश्रद्ध  लावन्य लवण लोक ।।

                   
                 रविवार, 26 अगस्त , 2012                                                                          

                अमल   निर्मल   कमल  कर  काया । फुरहर   प्रसून   बन  मन  भाया ।।
                निदरन    नीत   नाथ   निधि   नाई । निलयन   नलिन   नव  यौवनाई ।।

               खंकर    घरगरू    कंकण        कूरा । गलबहिं     करन   गौर    कपूरा ।।
               पुट  पुट  पुटक  पिटक   पट    पाणि । फुल    प्रस्तार भूषित  भव बानि ।।

               बास  बिसावन  बिस  बिस बिसतारा । बहुल   बहु  बियहु   बर  परवारा ।।
               भुज  मध्य बध शिखर  शिस   पाशा । बलभ   भवन  भव  भूषण  वासा ।।

               बहु   बहुलित   बांह    बंधन     बाहु । पहुँचा   पहुँच   पहुनई   पहनाहु ।।
               प्रात  पहर    धर   अधर     अधीरा । बलभी   भीनु   भय  भीरे   भिरा ।।


              नयन नयन नायिका  नायक  नय नय नयन ।
              नय नायक नइ  नायकी नायिका नयनायन ।।

             नयन  नयन  नायिका नायक नव नव  नयन ।
             नव नाविक नव नाविका नव नयन नौकायन ।।     


             सोमवार, 27 अगस्त, 2012                                                                            
                                 
              तिर   तोय   तरन   बाहु    प्रसारा । अयन   नयन   बन   तोयन  धारा ।।
              बहुक   बहुतक   बहिर   बहिआरा । बहु शिखा  मान  मल  मुख  सारा ।।

              बह   बह   बहुत    बहर   बहिराई । बहि   बहि  बहिअर  बह   बहियाँई ।।
              कण कण कनिकन कनक निकाई । नयनव  चल  झल  जलछवि  छाई ।।

              बहु   रूप   रस   रंग  रंगन   रंगा । अधर     सुधाधर     उध   उत्संगा ।
              अरस   परस  रस  सरस   संहिता । अधराधर     भर         उत्संगिता ।।

              शीश  सव चरण  धारण धर धूलि । तुरंग    तुर     रंग     तूल     तूली ।।
              सुर   मणि   मंदिर  सुन्दर   सैंया । सदन    सिंगार      शयन      शैया ।। 

              धरधर  अधराधर  पास  सुमन सुगंधि सांस ।
              धर अधर धर अधर पाश हरिहर हृदयाकाश ।। 

              सर सर सरि सरीर सार सुर सुर सार सारंग ।
              सोल  सुय  सौर  संवार सर सर  सिर  सुरंग ।।


              मंगलवार, 28 अगस्त, 2012                                                                         

               सजन सुपक्षमन सयन सुहाए । वैभव विभात विभावन भाए ।।
               सुनिंद सुनिनद सुध  उद्बुधाया । उद्धास उद्धहन बसन बिसवाया ।।

               पर परिनत परिनंदन पाई । पुरस पहिरन पाउँ पहिनाई ।
               पलकन पायँ  पावन परग्रंथी । पद्म परिधान पंकज पंक्ति ।।

               प्रियदर्श मंडन भाव भासा । राशि रूप वर वचन परिभासा ।।
               कृत कर कलत कारन कारी । प्रवन प्रवान प्रवारण वारी ।।

               प्रेम प्रमदवन प्रमदन प्रमदा । संगमन प्रशंसन प्रियंवदा ।।
               प्रतिमुख माया मूरत माला । मंडल मंडित पारन पाला ।।
               
              
           

               प्रीत  प्रतीत  प्रतिबिंबित प्रष्व  प्रेक्ष्य प्रकाश ।
               दहर-दहर  दहक  दिनकृत  द्योहर दहराकाश ।।     
              
               प्रिव् प्रावरण प्रवयन  पहन पदपद्म परिधान ।
               पर्यस्तिक  पर्यसन  प्रस्नव  प्रस्नेय  प्रयाण ।।                   
         
                                            
                                                                
                                     

                                  
              

                                                  
                        
              


                          

                          
                                           

                           
                              
`   

No comments:

Post a Comment